Vilkår og betingelser - Uteguiden AS

Vilkår og betingelser

Credit card payments in favor of Uteguiden AS are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT will appear as UTEGUIDEN on your credit card statement. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.


Dette er våre vilkår for booking av guiding og kurs med Uteguiden AS. Vær oppmerksom på at ved å booke en aktivitet med oss godkjenner du disse vilkårene. Derfor anbefaler vi at du gjør deg kjent med vilkårene før du bestiller.
1. Påmelding
Påmelding av kurs og guiding hos Uteguiden AS gjør du gjennom nettsiden (www.uteguiden.com), på e-post (post@uteguiden.com) eller telefon +47 40 55 46 70. I løpet av et par dager sender vi ut en skriftlig bekreftelse.
2. Påmelding – Betaling
Fullstendigbeløp skal betales 14 dager etter kunden har mottatt bekreftet bookingen og mottatt betalingsinformasjon. Påmeldingen er bindende fra det punktet deltakeren har mottatt bekreftelse og betalt 100% av totalprisen. Personer under 18 år som deltar uten voksen skal betale samme avgift og trenger i tilegg å ha en bekreftelse fra foresatt. Når avgiften er betalt godtar deltakeren samtidlig de kursvilkår som Uteguiden AS har satt opp. 
3. Avbestilling
a. Ved avbestilling tidligere enn 15 dager før aktiviteten starter skal deltakeren betale 20 % av den totale prisen.
b. Ved avbestilling senere enn 15 dager, men tidligere enn 7 dager før aktivitetsstart skal deltakeren betale 50 % av totalprisen.
c. Ved avbestilling i løpet av de siste 7 dagene før aktivitetsdagen skal deltakeren betale hele aktivitetsprisen.
4. Endringer
Ved endring av påmelding påløper endringsgebyr på 200 NOK/påmeldt.
5. Arrangørens endringer før aktivitetsstart og avlysning av aktiviteta. Uteguiden AS kan endre avtalevilkårene til deltakerens ulempe bare om det er nødvendig pga. ytre omstendigheter eller endrede forutsetninger.

b. Deltakeren får bryte avtalen om Uteguiden AS ikke utfører det Uteguiden AS har påtatt seg og avtalebruddet er av vesentlig betydning for deltakeren. Deltakeren skal innen rimelig tid meddele Uteguiden AS om at han/hun vil avbryte avtalen. Gjør han/hun ikke det mister kunden muligheten til å bryte avtalen.

c. Hvis minimumsantallet av deltakere for en aktivitet ikke er oppfylt har Uteguiden AS rett til å avlyse aktiviteten innen rimelig tid uten å gi kunden rett til erstatning. Uteguiden AS kan tilby tilsvarende kurs ved et senere tidspunkt.

6. Vær
Hvis den planlagte aktiviteten ikke er mulig å gjennomføre grunnet vær og føre, vil kunden få tilbud om et alternativt opplegg. Vi gjør oppmerksom på at kunden i tilfelle må betale for et slikt opplegg. 

7. Alder
Følgende gjelder for deltakere under 18 år;

a. Personer som er 16-18 år kan delta på kurs alene dersom de har underskrift av begge foreldre.

b. Personer under 16 år skal være i følge med foreldre.

8. Arrangement
Uteguiden AS betaler ikke kostnader som er forårsaket av deltakernes bristende kondisjon eller andre personlige omstendigheter. Det gis ikke avslag på deltakeravgiften i forbindelse med avbrutt aktivitet. Uteguiden AS’ instruktører har rett til å avvise deltakere, dersom deltakerens manglende kondisjon og/eller utstyr hindrer gruppa i å gjennomføre aktiviteten etter oppsatt plan. Uteguiden AS’ instruktører har rett til å endre aktivitetsplanen på grunn av hendelser som ligger utenfor Uteguiden AS sin kontroll.

9. Deltakerens ansvar i løpet av aktivitet

a. Deltakeren er pliktig å følge de anvisninger som blir gitt av instruktøren eller av annen person som Uteguiden AS leier inn. Deltakeren er pliktig å respektere de ordensregler som gjelder for aktiviteten, transport, kurslokaler etc og opptre slik at andre kursdeltakere eller andre ikke forstyrres eller lider ubehag. Hvis deltakeren på en vesentlig måte bryter mot dette, kan Uteguiden AS bortvise den aktuelle deltakeren.

b. Deltakeren er ansvarlig for og skal erstatte skade som denne volder Uteguiden AS gjennom forsømmelse, for eksempel ved å ikke følgje anvisninger eller foreskrifter. Deltakeren er også ansvarlig for og skal erstatte skade som han/hun ved lovbrudd har påført Uteguiden AS eller andre som Uteguiden AS har leid inn.

c. Deltakere som forlater kurset etter at kurs er påbegynt er pliktig å informere Uteguiden AS om dette.

10. Dette inngår i prisen
Se respektive kurs på www.uteguiden.com

11. Forsikringer
Forsikring inngår ikke i prisen.

Deltakeren anbefales å se over sin ulykkesforsikring for å forsikre seg om at den dekker aktuell aktivitet.

12. Reklamasjon/klage
Anmerkninger eller klager på aktiviteten må komme fram på stedet omgående og ikke ved kursets slutt. Dette for at arrangørern skal kunne rette opp saken. Det er også en forutsetning for at Uteguiden AS skal kunne behandle en eventuell skriftlig klage. Skriftlig klage skal være Uteguiden AS i hende senest to måneder etter avsluttet aktivitet. På grunn av dette kan ikke svar påregnes før etter denne tid. Dersom partene kommer til enighet eller oppgjør avtales på stedet kan det ikke kreves mer etter hjemkomst.

13. Tvistløsning
Partene bør forsøke å løse tvister som gjelder tolkning av avtalen gjennom forhandlinger. Hvis partene ikke enes, kan tvisten prøves av Forliksrådet eller av allmenn domstol.